فیلم های آموزشی دکتر نصیری در خصوص توصیه های روزه داری