تماس با ما

مسعود نصيريدکتر نصیری
كارشناس تغذيه و رژيم درماني
نظام پزشکی : ت- ۶۷۹
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش و تناسب اندام

دانشجوی دکترا بیوشیمی متابولیسم ورزشی
معاون مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه رازي
Phon: (+9883)38390650
Fax:(+9883)38390643
Rejimdarmani@yahoo.com
www.nasiriabc.com
۰۹۱۲۸۳۶۸۷۶۰

به منظور ارتباط با مدیریت سایت می توانید ضمن استفاده از فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید :

آدرس ما :

کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، دانشکده علوم اجتماعی ، مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه رازی واحد ۶ کدپستی ۶۷۱۴۶۷۳۱۷۵ مکاتبه نمایید.  

تماس با ما