به منظور بهره بردن از این مزیت پیاز کافی است پس از کندن پوست گیاه آن را رنده یا له کنید

و سطح سر و ریشه موی خود را آغشته به این مایع جادویی کنید.