بررسی بالینی نقش کلونیدین در کندی یا به تاخیر افتادن رشد کودکان ( Growth Retardation ) و تست محرک رشد

  • 0

بررسی بالینی نقش کلونیدین در کندی یا به تاخیر افتادن رشد کودکان ( Growth Retardation ) و تست محرک رشد

بررسی بالینی نقش کلونیدین در کندی یا به تاخیر افتادن رشد کودکان ( Growth Retardation ) و تست محرک رشد

 گزارش شده است که کلونیدین ( داروی آلفا-دو آگونیست ) بعنوان محرک رشد عمل می کند

و بنابراین، در تشخیص و کنترل کندی رشد یا به تاخیر افتادن رشد کودکان، مورد آزمایش قرار گرفته است.

 
✳ این دارو به صورت خوراکی بعنوان تست محرک در کمبود هورمون رشد تجویز میشود؛
اگرچه اندازه گیری سطح سوماتومدین ها ( فاکتورهای رشد شبه انسولین؛ IGFs ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد تا تست های محرک رشد مانند تست کلونیدین.
 
✳ گایدلاین ها پیشنهاد می کنند که ترکیب این دو
( تست محرک رشد و اندازه گیری فاکتور رشد شبه انسولین ) ممکن است به منظور تایید تشخیص، نیاز شود.
احتیاط زیاد باید مدنظر قرار بگیرد وقتی که این تست انجام میشود
زیرا گزارشاتی از وقوع هایپوگلایسمی شدید به ثبت رسیده است.
 
✳ کلونیدین هم در درمان کندی رشد کودکان با کمبود هورمون رشد و هم در کودکان کوتاه قد بدون کمبود اثبات شده هورمون رشد، مورد استفاده قرار گرفته است
ولی نتایج حاصل از آن متناقض و عمدتا غیر رضایت بخش بودند.
 
 
⚠ توصیه نهایی:
 
✳ اندازه گیری ذخایر ترشحی هورمون رشد مبتنی بر استفاده از محرکهای فیزیولوژیک یا دارویی هورمون رشد می باشد. 
 
✳ محرک های فیزیولوژیک هورمون رشد عبارتند از:
 
✔ خواب
✔ ناشتا بودن ( روزه داری )
✔ تحرک و ورزش
 
✳ محرک های دارویی هورمون رشد عبارتند از:
 
✔ تست لوودوپا
✔ تست کلونیدین
✔ تست پروپرانولول
✔ تست گلوکاگون
✔ تست آرژنین
✔ تست هایپوگلایسمی ناشی از انسولین
 
 
✳ در نهایت می توان گفت که تست کلونیدین بعنوان یک تست محرک هورمون رشد جهت تایید تشخیص ( نه درمان ) “کمبود هورمون رشد” ممکن است در برخی کودکان، اندیکاسیون پیدا کند.
 
 
۱٫ Uptodate 2018.
 
۲٫ Martindale; The Complete Drug Refrence 2017.